ANKETA

Ali zavarovalnice pošteno izplačajo vašo škodo ?
 


PDF Print E-mail

Pogoji in pravila KLUBA »KAKO ZAVAROVATI«

 

1. člen splošne določbe

 

V skladu s temi pravili ustanavlja BONUS PRO, zavarovalno zastopanje, d.o.o. Jeranovo 3 1240 Kamnik (v nadaljevanju BONUS PRO) klub »KAKO ZAVAROVATI« (v nadaljevanju BONUS Klub).

 

2. definicije pojmov

 

Ustanovitelj BONUS Kluba je BONUS PRO.

 

BONUS Klub je združenje članov BONUS PRO, ki so se včlanili v BONUS Klub. Splošni pogoji definirajo postopke in pogoje članstva v BONUS Klubu.

 

BONUS Klubska kartica je članska izkaznica BONUS Kluba in je identifikacijska kartica za koriščenje prednosti, ugodnosti in priložnosti za člane. Člansko izkaznico BONUS Kluba (v nadaljevanju: BONUS Klubska kartica) dobi član BONUS PRO, ki se včlani v BONUS

Klub.

 

Partnerji, ponudniki ugodnosti, dogodkov, nasvetov in priložnosti so podjetja, ki članom BONUS Kluba ponujajo svoje storitve ali izdelke pod posebnimi BONUS Klubskimi pogoji. Z njimi so sklenjeni ustrezni dogovori, s katerimi so opredeljeni način sodelovanja, opis in količina ugodnosti, medsebojne obveznosti in trajanje sodelovanja. BONUS PRO bo člane BONUS Kluba o članskih ugodnostih obveščal na spletni strani www.bonuspro.si. spletne izdaje novic »KAKO ZAVAROVATI«, družbenih omrežij, SMS sporočil, elektronske pošte, drugo.

 

3. člen: Pogoji članstva

 

Člani BONUS Kluba so člani BONUS PRO, ki se prijavijo v BONUS Klub. Članstvo se sklepa za čas v katerem član izpolnjuje pogoje članstva t.j. v pogojih opredeljeno število sklenjenih zavarovanj. Včlanitev je mogoča prek spletne strani www.bonuspro.si. V BONUS Klub se lahko včlanijo samo člani BONUS PRO, ki imajo pri BONUS PRO sklenjena tri zavarovanja s trajanjem 12 ali več mesecev.

 

Za članstvo se upoštevajo naslednje zavarovalne vrste: avtomobilsko, nepremičninsko (hiša, stanovanje,poslovni prostor…) in življenjsko. Ob tem je pogoj izpolnjen tudi, če ima član sklenjena tri zavarovanja iste zavarovalne vrste npr. 3 X avtomobilsko oz. katerekoli poljubne kombinacije izpostavljenih zavarovalnih vrst.

 

Člani se zaradi izpolnjevanja pogoja 3 sklenjena zavarovanja v BONUS PRO lahko združujejo v skupine kot npr. družina, prijatelji, društvo, klub, pravna oseba, drugo po dogovoru z BONUS PRO.

 

V BONUS Klub se člana lahko vpiše tudi pogojno v primeru, ko ne izpolnjuje pogojev (tri zavarovanja) in sicer s pisno izjavo, da bo v dogovorjenem roku izpolnil pogoje članstva. V kolikor član dogovora v roku ne bo izpolnil se ga izpiše iz BONUS Kluba pri tem pa obračuna vse z BONUS Klubom pridobljene popuste in ugodnosti iz naslova sklenjenih zavarovanj.

 

Član BONUS Kluba (v nadaljevanju član) se strinja s pravili in splošnimi pogoji BONUS Kluba (v nadaljevanju Pravila) in jih spoštuje. Pravila so objavljena na spletni strani in dostopna na sedežu BONUS PRO.

 

4. člen: Identifikacija članstva/Pravila za uporabo BONUS Klubske kartice

 

Identifikacijsko sredstvo članov in članic je BONUS Klubska kartica. Prejmejo jo vsi člani BONUS Kluba,ki izpolnjujejo pogoje 3. in 4. člena Pravil.

 

Pravila in splošni pogoji uporabe BONUS Klubske kartice:

 

BONUS Klubsko kartico prejme član BONUS Kluba, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena in  pravilno izpolni in odda pristopnico. BONUS Klubska kartica se glasi na ime člana in ni prenosljiva. Kartica vsebuje ime in priimek člana leto izdaje in serijsko številko. Izdajatelj kartice je BONUS PRO. BONUS PRO zagotavlja, da bo osebne podatke članov uporabljal skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Uporaba članske kartice:

 

Imetnik lahko uporablja kartico kot znak, s katerim uveljavlja posebne ugodnosti, ki jih BONUS PRO zagotavlja članom BONUS Kluba v sodelovanju s partnerji. Vse morebitne reklamacije v zvezi z uporabo kartice rešuje imetnik na prodajnem mestu oz. dogodku, kjer se pojavi problem uporabe kartice, in o tem obvesti BONUS PRO. BONUS PRO ne prevzema odgovornosti, če partner na prodajnem mestu ali dogodku ne upošteva kartice, vendar pa partnerja opozori na kršitev dogovora.

 

Veljavnost kartice:

 

BONUS Klubska kartica velja, dokler imetnik izpolnjuje pogoje iz 3. člena Pravil oz. do preklica. Imetnik se zavezuje, da bo s kartico ravnal odgovorno in skladno s temi Pravili.

 

Končne določbe

 

BONUS Klubska kartica je last BONUS PRO in se ohranja skladno s temi Pravili. BONUS PRO ima pravico do sprememb pravil skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. BONUS PRO bo imetnike kartic pisno obvestil o vseh spremembah in dopolnitvah. Če imetnik obdrži kartico tudi po spremembi ali dopolnitvi pravil, se šteje, da z njimi soglaša.

 

5. člen: Obveznosti in pravice člana

 

Člani se z včlanitvijo zavezujejo k izpolnjevanju Pravil. Pravice člana so prednosti, ugodnosti in priložnosti, ki jim jih ponuja članstvo v BONUS Klubu in jih lahko koristijo samo člani BONUS Kluba. Seznam vseh prednosti, ugodnosti in priložnosti je objavljen in redno ažuriran na spletni strani www.bonuspro.si. BONUS PRO bo člane BONUS Kluba redno obveščal o prednostih, ugodnostih, priložnostih, o prireditvah, druženjih, zanimivostih in novostih na svoji spletni strani. (Član mora spoštovati lastnino, Član se udeležuje posameznih dogodkov in prireditev, ki jih omogoča BONUS Klub, na lastno odgovornost.)

 

 

6. člen: Varstvo osebnih podatkov

 

BONUS PRO bo osebne podatke članov uporabljal za namene, ki izhajajo iz članskega razmerja. Podatke bo uporabljal in shranjeval skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Član BONUS Kluba soglaša, da lahko BONUS PRO obdeluje njegove podatke v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo zavarovancev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja BONUS PRO in partnerskih podjetij

BONUS Kluba ter za potrebe neposrednega trženja. Član dovoljuje objavo fotografij iz dogodkov BONUS PRO in partnerskih dogodkov na spletnih straneh in marketinških publikacijah.

V kolikor član ne želi, da BONUS PRO njegove osebne podatke uporablja za potrebe neposrednega trženja lahko kadarkoli pisno na naslov (BONUS PRO d.o.o. Jeranovo 3, 1240 Kamnik), prek elektronske pošte ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) ali na drug način zahteva, da BONUS PRO, njegove osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namen neposrednega trženja. V 15 dneh bo BONUS PRO ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov člana za namen neposrednega trženja ter ga o tem pisno obvestil v nadaljnjih 5 dneh. Stroške vseh dejanj v zvezi z zahtevo člana, krije BONUS PRO.

 

7. člen: Prekinitev članstva

 

Članstvo v BONUS Klubu velja dokler član izpolnjuje pogoje iz 3. člena teh Pravil oz. do preklica. V kolikor želi član sam prekiniti članstvo lahko to stori kadarkoli s pisno izjavo. BONUS PRO bo ob prekinitvi oz. preklicu obračunal vse popuste in ugodnosti iz naslova sklenitve posameznih zavarovanj v BONUS PRO. Član se s temi Pravili zavezuje k poplačilu vseh popustov in ugodnosti iz naslova sklenitve posameznih zavarovanj v BONUS PRO. Član je prost obveznosti poplačila popustov in ugodnosti v kolikor si ob obnovitvi zavarovanja na trgu pridobi bolj ugodno ponudbo, BONUS PRO pa mu takega zavarovanja ne more zagotoviti pod enakimi pogoji. Član pridobljeno ponudbo izkaže v pisni obliki.

 

8. člen: Pogoji partnerstva BONUS Kluba

 

BONUS Klub je združenje uporabnikov, članov in partnerjev, podjetij – Seznam partnerjev in podjetij je objavljeno na spletni strani www.bonuspro.si. Partnerji, ponudniki ugodnosti in priložnosti, so podjetja, ki članom BONUS Kluba ponujajo svoje storitve ali izdelke pod posebnimi BONUS Klubskimi pogoji. Partner se zaveže sprejemati BONUS Klubsko kartico kot podlago za obračunavanje dogovorjenih ugodnosti članom.

 

9. člen: Ponudba BONUS Kluba (koristi in ugodnosti)

 

Člani BONUS Kluba lahko s BONUS Klubsko kartico koristijo prednosti, ugodnosti in priložnosti, ki jim jih zagotavlja BONUS Klub. Kartica je osnovno identifikacijsko sredstvo članov BONUS Kluba in omogoča koriščenje ugodnosti BONUS Kluba.

 

10. člen: Dolžnosti ustanovitelja BONUS Kluba

 

Ustanovitelj BONUS Kluba je zavezan k zagotavljanju ugodnosti, priložnosti in prednosti, ki jih ponuja BONUS Klub in ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz poslovanja z njim povezanih partnerskih podjetij, ki sodelujejo v BONUS Klubu. Ustanovitelj je dolžan obveščati člane o spremembah in novostih članskih ugodnosti in vseh aktivnostih v okviru BONUS Kluba prek spletne strani www.bonuspro.si .

 

11. člen: Prenehanje delovanja BONUS Kluba

 

Ustanovitelj ima pravico ukiniti delovanje BONUS Kluba, če bodo to zahtevali razlogi poslovne, tehnične ali pravne narave.

 

12. člen: Sprememba pravil in pogojev

 

BONUS PRO lahko kadarkoli spremeni ta Pravila, če to zahtevajo razlogi tehnične ali komercialne narave ali razlogi na strani javnosti. BONUS PRO bo o vseh spremembah Pravil obveščala člane BONUS Kluba z objavami na spletni strani www.bonuspro.si

 

HITRA & PRAVIČNA ODŠKODNINA 

Ste se poškodovali v prometni nesreči, 

na delu ali javni površini?

Za brezplačno svetovanje in  

ODŠKODNINO 

pokličite 041 663 433 ali 

info@bonuspro.si

 

BONUS PRO, Powered by Joomla!